Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Πανηγυρικός του Ισοκράτη, 117-119

Οι παράγραφοι 117-119 από τον Πανηγυρικό του Ισοκράτη κρίνονται κατάλληλες για τη διδασκαλία των συμπερασματικών προτάσεων, επειδή σε μία μόνο περίοδό τους περιέχονται δέκα προτάσεις αυτού του είδους:

Τοσοῦτον δ' ἀπέχουσι τῆς ἐλευθερίας καὶ  τῆς αὐτονομίας, σθ' αἱ μὲν ὑπὸ τυράννοις εσ, τὰς δ' ἁρμοσταὶ κατχουσιν, ἔνιαι δ' ἀνάστατοι γεγνασι, τῶν δ' οἱ βάρβαροι δεσπόται καθεστκασιν· οὓς ἡμεῖς διαβῆναι τολμήσαντας εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ μεῖζον ἢ προσῆκεν αὐτοῖς φρονήσαντας οὕτω διέθεμεν, στε μὴ μόνον πασασθαι στρατείας ἐφ' ἡμᾶς ποιουμένους ἀλλὰ καὶ τὴν αὑτῶν χώραν νχεσθαι πορθουμένην, καὶ διακοσίαις καὶ χιλίαις ναυσὶ περιπλέοντας εἰς τοσαύτην ταπεινότητα κατεστήσαμεν, στε μακρὸν πλοῖον ἐπὶ τάδε Φασήλιδος μὴ καθλκειν, ἀλλ' ἡσυχίαν γειν καὶ τοὺς καιροὺς περιμνειν, ἀλλὰ μὴ τῇ παρούσῃ δυνάμει πιστεειν. Καὶ ταῦθ' ὅτι διὰ τὴν τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων ἀρετὴν οὕτως εἶχεν, αἱ τῆς πόλεως συμφοραὶ σαφῶς ἐπέδειξαν· ἅμα γὰρ ἡμεῖς τε τῆς ἀρχῆς ἀπεστερούμεθα καὶ τοῖς Ἕλλησιν ἀρχὴ τῶν κακῶν ἐγίγνετο. Μετὰ γὰρ τὴν ἐν Ἑλλησπόντῳ γενομένην ἀτυχίαν ἑτέρων ἡγεμόνων καταστάντων ἐνίκησαν μὲν οἱ βάρβαροι ναυμαχοῦντες, ἦρξαν δὲ τῆς θαλάττης, κατέσχον δὲ τὰς πλείστας τῶν νήσων, ἀπέβησαν δ' εἰς τὴν Λακωνικήν, Κύθηρα δὲ κατὰ κράτος εἷλον, ἅπασαν δὲ τὴν Πελοπόννησον κακῶς ποιοῦντες περιέπλευσαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου