Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

Αρχαία Ελληνικά Ομογενών 2012

Αδίδακτο κείμενο
Ξενοφώντος Οικονομικός VΙ, 4-6

Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐπιστήμης μέν τινος ἔδοξεν ἡμῖν ὄνομα εἶναι ἡ οἰκονομία, ἡ δὲ ἐπιστήμη αὕτη ἐφαίνετο, ᾗ οἴκους δύνανται αὔξειν ἄνθρωποι, οἶκος δ’ ἡμῖν ἐφαίνετο ὅπερ κτῆσις ἡ σύμπασα, κτῆσιν δὲ τοῦτο ἔφαμεν εἶναι, ὅ,τι ἑκάστῳ εἴη ὠφέλιμον εἰς τὸν βίον, ὠφέλιμα δὲ ὄντα εὑρίσκετο πάντα, ὁπόσοις τις ἐπίσταιτο χρῆσθαι. Πάσας μὲν οὖν τὰς ἐπιστήμας οὔτε μαθεῖν οἷόν τε ἡμῖν ἐδόκει συναποδοκιμάζειν τε ταῖς πόλεσι τὰς βαναυσικὰς καλουμένας τέχνας, ὅτι καὶ τὰ σώματα καταλυμαίνεσθαι δοκοῦσι καὶ τὰς ψυχὰς καταγνύουσι. 

·         βαναυσικὴ τέχνη: χειρωνακτική εργασία
·         καταλυμαίνομαι: καταστρέφω, αφανίζω εντελώς
·         κατάγνυμι: συντρίβω

Γ1. Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το παραπάνω κείμενο
                                                                                                                           Μονάδες 20                           
Γ2. Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για κάθε μία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
1.      τινος: τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος
2.      σύμπασα: τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος
3.      κτῆσιν: τη δοτική ενικού
4.      ἔφαμεν: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο στην οριστική του ενεστώτα
5.      εἴη: το γ΄ ενικό πρόσωπο στην προστακτική του ενεστώτα
6.      ὠφέλιμον: την αιτιατική ενικού του υπερθετικού βαθμού στο θηλυκό γένος
7.      εὑρίσκετο: το απαρέμφατο του παθητικού αορίστου
8.      χρῆσθαι: το γ΄ ενικό πρόσωπο στην ευκτική του ενεστώτα
9.      μαθεῖν: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο στην υποτακτική του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή
10.  σώματα: τη δοτική πληθυντικού
                                                                                                                               Μονάδες 10                                                                                                                                          
Γ3. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων του κειμένου:
 αὔξειν, ἑκάστῳ, ὠφέλιμον, ὄντα, πάσας.

                                                    Μονάδες 10