Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Άγνωστο κείμενο Β΄ Λυκείου

Κατὰ τὴν Σικελίαν Λεοντῖνοι, Χαλκιδέων μὲν ὄντες ἄποικοι, συγγενεῖς δὲ Ἀθηναίων, ἔτυχον ὑπὸ Συρακοσίων πολεμούμενοι. Πιεζόμενοι δὲ τῷ πολέμῳ καὶ διὰ τὴν ὑπεροχὴν τῶν Συρακοσίων κινδυνεύοντες ἁλῶναι κατὰ κράτος ἐξέπεμψαν πρέσβεις εἰς τὰς Ἀθήνας ἀξιοῦντες τὸν δῆμον βοηθῆσαι τὴν ταχίστην   καὶ  τὴν   πόλιν   ἑαυτῶν  ἐκ  τῶν  κινδύνων ῥύσασθαι. Ἦν δὲ τῶν ἀπεσταλμένων ἀρχιπρεσβευτὴς Γοργίας ὁ ῥήτωρ, δεινότητι λόγου πολὺ προέχων πάντων τῶν καθ' ἑαυτόν. Οὗτος καὶ τέχνας ῥητορικὰς πρῶτος ἐξεῦρε καὶ κατὰ τὴν σοφιστείαν τοσοῦτο τοὺς ἄλλους ὑπερέβαλεν, ὥστε μισθὸν λαμβάνειν παρὰ τῶν μαθητῶν μνᾶς ἑκατόν.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ἁλῶναι  (ἁλίσκομαι=κυριεύομαι)
κατὰ κράτος=ολοκληρωτικά
ἀξιόω, ἀξιῶ=έχω την αξίωση, θέλω
ῥύσασθαι (ῥύομαι = λυτρώνω, σώζω)
προέχω=υπερέχω


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1.       Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω κείμενο.
Μονάδες 20

Γ2.α.   Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
ὄντες: δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους
ῥήτωρ: κλητική ενικού
δεινότητι: ονομαστική ενικού
πάντων: γενική πληθυντικού θηλυκού γένους
οὗτος: αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους
Μονάδες 5
 Γ2.β.
ἔτυχον: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεργητικού αορίστου β΄
ἐξέπεμψαν:  α΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεργητικού αορίστου
κινδυνεύοντες: απαρέμφατο μέλλοντα ενεργητικής φωνής
ὑπερέβαλεν: απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής
λαμβάνειν: β΄ ενικό πρόσωπο ευκτική ενεστώτα μέση φωνή
Μονάδες 5

Γ3.       Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω λέξεις: πολεμούμενοι, τῶν Συρακοσίων, βοηθῆσαι, ὁ ῥήτωρ, πρῶτος.
Μονάδες 10


Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Δημοκρατία: το ιδανικό πολίτευμα

γεννηθέντες δὲ καὶ παιδευθέντες οὕτως οἱ τῶνδε πρόγονοι ᾤκουν πολιτείαν κατασκευασάμενοι, ἧς ὀρθῶς ἔχει διὰ βραχέων ἐπιμνησθῆναι. πολιτεία γὰρ τροφὴ ἀνθρώπων ἐστίν, καλὴ μὲν ἀγαθῶν, ἡ δὲ ἐναντία κακῶν. ὡς οὖν ἐν καλῇ πολιτείᾳ ἐτράφησαν οἱ πρόσθεν ἡμῶν, ἀναγκαῖον δηλῶσαι, δι' ἣν δὴ κἀκεῖνοι ἀγαθοὶ καὶ οἱ νῦν εἰσιν, ὧν οἵδε τυγχάνουσιν ὄντες οἱ τετελευτηκότες. ἡ γὰρ αὐτὴ πολιτεία καὶ τότε ἦν καὶ νῦν, ἀριστοκρατία, ἐν ᾗ νῦν τε πολιτευόμεθα καὶ τὸν ἀεὶ χρόνον ἐξ ἐκείνου ὡς τὰ πολλά. καλεῖ δὲ ὁ μὲν αὐτὴν δημοκρατίαν, ὁ δὲ ἄλλο, ᾧ ἂν χαίρῃ, ἔστι δὲ τῇ ἀληθείᾳ μετ' εὐδοξίας πλήθους ἀριστοκρατία. βασιλῆς μὲν γὰρ ἀεὶ ἡμῖν εἰσιν: οὗτοι δὲ τοτὲ μὲν ἐκ γένους, τοτὲ δὲ αἱρετοί: ἐγκρατὲς δὲ τῆς πόλεως τὰ πολλὰ τὸ πλῆθος, τὰς δὲ ἀρχὰς δίδωσι καὶ κράτος τοῖς ἀεὶ δόξασιν ἀρίστοις εἶναι, καὶ οὔτε ἀσθενείᾳ οὔτε πενίᾳ οὔτ' ἀγνωσίᾳ πατέρων ἀπελήλαται οὐδεὶς οὐδὲ τοῖς ἐναντίοις τετίμηται, ὥσπερ ἐν ἄλλαις πόλεσιν, ἀλλὰ εἷς ὅρος, ὁ δόξας σοφὸς ἢ ἀγαθὸς εἶναι κρατεῖ καὶ ἄρχει.

 Πλάτωνος Μενέξενος 238c-238d

 • παιδευθέντες: απαρέμφατο παθητικού παρακειμένου
 • ἐπιμνησθῆναι: β΄ ενικό οριστική στον ίδιο χρόνο και φωνή
 • ἐτράφησαν: β΄ ενικό προστακτική στον ίδιο χρόνο και φωνή
 • δηλῶσαι: ο αντίστοιχος τύπος στον ενεστώτα
 • δίδωσι: α΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου β΄ στη μέση φωνή
 • ἀπελήλαται: β΄ ενικό οριστική μέλλοντα στην ενεργητική φωνή
 • γεννηθέντες: δοτική πληθυντικού
 • ὀρθῶς: υπερθετικός βαθμός
 • βραχέων: αιτιατική ενικού στο ουδέτερο γένος
 • ἐγκρατὲς: αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος
 • οὐδεὶς: δοτική πληθυντικού
 • εἷς: αιτιατική ενικού


 • ἐπιμνησθῆναι, ὧν, ἀριστοκρατία, δημοκρατίαν, τῆς πόλεως, πατέρων: να χαρακτηριστούν συντακτικά οι όροι.


 • παιδευθέντες: να αναλυθεί στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.
 • ὡς οὖν ἐν καλῇ πολιτείᾳ ἐτράφησαν οἱ πρόσθεν ἡμῶν: να δικαιολογηθεί η δευτερεύουσα πρόταση (είδος-εισαγωγή- εκφορά-συντακτικό ρόλο)