Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Άγνωστο κείμενο Β΄ Λυκείου

Κατὰ τὴν Σικελίαν Λεοντῖνοι, Χαλκιδέων μὲν ὄντες ἄποικοι, συγγενεῖς δὲ Ἀθηναίων, ἔτυχον ὑπὸ Συρακοσίων πολεμούμενοι. Πιεζόμενοι δὲ τῷ πολέμῳ καὶ διὰ τὴν ὑπεροχὴν τῶν Συρακοσίων κινδυνεύοντες ἁλῶναι κατὰ κράτος ἐξέπεμψαν πρέσβεις εἰς τὰς Ἀθήνας ἀξιοῦντες τὸν δῆμον βοηθῆσαι τὴν ταχίστην   καὶ  τὴν   πόλιν   ἑαυτῶν  ἐκ  τῶν  κινδύνων ῥύσασθαι. Ἦν δὲ τῶν ἀπεσταλμένων ἀρχιπρεσβευτὴς Γοργίας ὁ ῥήτωρ, δεινότητι λόγου πολὺ προέχων πάντων τῶν καθ' ἑαυτόν. Οὗτος καὶ τέχνας ῥητορικὰς πρῶτος ἐξεῦρε καὶ κατὰ τὴν σοφιστείαν τοσοῦτο τοὺς ἄλλους ὑπερέβαλεν, ὥστε μισθὸν λαμβάνειν παρὰ τῶν μαθητῶν μνᾶς ἑκατόν.
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ἁλῶναι  (ἁλίσκομαι=κυριεύομαι)
κατὰ κράτος=ολοκληρωτικά
ἀξιόω, ἀξιῶ=έχω την αξίωση, θέλω
ῥύσασθαι (ῥύομαι = λυτρώνω, σώζω)
προέχω=υπερέχω


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ1.       Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω κείμενο.
Μονάδες 20

Γ2.α.   Να γράψετε τον τύπο που σας ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
ὄντες: δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους
ῥήτωρ: κλητική ενικού
δεινότητι: ονομαστική ενικού
πάντων: γενική πληθυντικού θηλυκού γένους
οὗτος: αιτιατική πληθυντικού θηλυκού γένους
Μονάδες 5
 Γ2.β.
ἔτυχον: β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεργητικού αορίστου β΄
ἐξέπεμψαν:  α΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεργητικού αορίστου
κινδυνεύοντες: απαρέμφατο μέλλοντα ενεργητικής φωνής
ὑπερέβαλεν: απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής
λαμβάνειν: β΄ ενικό πρόσωπο ευκτική ενεστώτα μέση φωνή
Μονάδες 5

Γ3.       Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω λέξεις: πολεμούμενοι, τῶν Συρακοσίων, βοηθῆσαι, ὁ ῥήτωρ, πρῶτος.
Μονάδες 10


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου