Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Ξενοφών

Ἀλλὰ μὴν ἐκεῖνός γε ἀεὶ μὲν ἦν ἐν τῷ φανερῷ· πρῴ  τε  γὰρ εἰς τοὺς περιπάτους καὶ τὰ γυμνάσια ᾔει καὶ  πληθούσης ἀγορᾶς ἐκεῖ φανερὸς ἦν, καὶ τὸ λοιπὸν ἀεὶ τῆς  ἡμέρας ἦν ὅπου πλείστοις μέλλοι συνέσεσθαι· καὶ ἔλεγε μὲν  ὡς τὸ πολύ, τοῖς δὲ βουλομένοις ἐξῆν ἀκούειν. Οὐδεὶς δὲ  πώποτε Σωκράτους οὐδὲν ἀσεβὲς οὐδὲ ἀνόσιον οὔτε  πράττοντος εἶδεν οὔτε λέγοντος ἤκουσεν. Οὐδὲ γὰρ περὶ  τῆς τῶν πάντων φύσεως, ᾗπερ τῶν ἄλλων οἱ πλεῖστοι, διελέγετο σκοπῶν ὅπως ὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν  κόσμος ἔχει καὶ τίσιν ἀνάγκαις ἕκαστα γίγνεται τῶν  οὐρανίων, ἀλλὰ καὶ τοὺς φροντίζοντας τὰ τοιαῦτα μωραίνοντας ἀπεδείκνυε.

·         πρῴ = πρωί, νωρίς
·         συνέσεσθαι = να συναναστραφεί
·         τίσιν ἀνάγκαις = σύμφωνα με ποιους φυσικούς νόμους

Γ.1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παραπάνω  κείμενο.
Μονάδες 20
Γ.2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται  για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
·         ἔλεγε: το γ΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου
·         στην ίδια φωνή.
·         πλείστοις: τη δοτική πληθυντικού του συγκριτικού  βαθμού στο ίδιο γένος.
·         ἀκούειν: το β΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου στην ίδια φωνή.
·         ἀσεβὲς: την ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους.
·         εἶδεν: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής  ενεστώτα στην ίδια φωνή.
·         φύσεως: τη δοτική ενικού.
·         σκοπῶν: το απαρέμφατο ενεστώτα στη μέση φωνή.
·         ἔχει: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο παρατατικού στην  ίδια φωνή.
·         τίσιν: την αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος.
·         τοιαῦτα: τη γενική ενικού στο αρσενικό γένος.
Μονάδες 10
Γ.3. α. Να χαρακτηρίσετε πλήρως τη συντακτική λειτουργία  των παρακάτω όρων:
 ἀεὶ, φανερὸς, λέγοντος, τῶν ἄλλων, ὑπὸ τῶν  σοφιστῶν, ἕκαστα.
Μονάδες 6
 β. Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα  παρακάτω ρήματα και να τις αναγνωρίσετε ως προς  το είδος τους:  εἶδεν, ἔχει.                                                         

Μονάδες 4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου