Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Άγνωστο κείμενο - επαναληπτικές 2015

Θουκυδίδου Ἱστορίαι II.89.8 

Τὸν δὲ ἀγῶνα οὐκ ἐν τῷ κόλπῳ ἑκὼν εἶναι ποιήσομαι οὐδ’ ἐσπλεύσομαι ἐς αὐτόν. ὁρῶ γὰρ ὅτι πρὸς πολλὰς ναῦς ἀνεπιστήμονας ὀλίγαις ναυσὶν ἐμπείροις καὶ ἄμεινον πλεούσαις ἡ στενοχωρία οὐ ξυμφέρει. οὔτε γὰρ ἂν ἐπιπλεύσειέ τις ὡς χρὴ ἐς ἐμβολὴν μὴ ἔχων τὴν πρόσοψιν τῶν πολεμίων ἐκ πολλοῦ, οὔτ’ ἂν ἀποχωρήσειεν ἐν δέοντι πιεζόμενος· διέκπλοι τε οὐκ εἰσὶν οὐδ’ ἀναστροφαί, ἅπερ νεῶν ἄμεινον πλεουσῶν ἔργα ἐστίν, ἀλλὰ ἀνάγκη ἂν εἴη τὴν ναυμαχίαν πεζομαχίαν καθίστασθαι.

·       ἐκ πολλοῦ: από μακριά

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παραπάνω κειμένου. Μονάδες 20

Γ2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
1.    ἑκών : τη γενική πληθυντικού στο θηλυκό γένος
2.    ὁρῶ : το γ΄ πρόσωπο πληθυντικού της ευκτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή
3.    ναῦς : τη δοτική ενικού
4.    ἄμεινον : τον ίδιο τύπο στο θετικό βαθμό (το 1ο στο κείμενο)
5.    πλεούσαις : το β΄ πρόσωπο ενικού της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή
6.    ξυμφέρει : το β΄ πρόσωπο ενικού της προστακτικής του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή
7.    ἀποχωρήσειεν : το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή
8.    διέκπλοι : την κλητική του ενικού
9.    ἅπερ : τη δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος
10.           καθίστασθαι : το β΄ πρόσωπο ενικού της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή.
Μονάδες 10

Γ3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: ἐν τῷ κόλπῳ, ἑκὼν εἶναι, ναυσίν, τῶν πολεμίων, καθίστασθαι, πεζομαχίαν.
(μονάδες 6)

β. Να αναλύσετε τις μετοχές ἔχων και πλεουσῶν στην αντίστοιχη για την καθεμία δευτερεύουσα πρόταση.
(μονάδες 4)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου