Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Άγνωστο κείμενο-επαναληπτικές 2010

Αἰσχίνου, Περὶ παραπρεσβείας 80 

Χρὴ δέ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοὺς μὲν πρέσβεις θεωρεῖν πρὸς τὸν καιρὸν καθ’ ὃν ἐπρέσβευον, τοὺς δὲ στρατηγοὺς πρὸς τὰς δυνάμεις ὧν ἡγοῦντο. καὶ γὰρ τὰς εἰκόνας ἵστατε, καὶ τὰς προεδρίας καὶ τοὺς στεφάνους καὶ τὰς ἐν πρυτανείῳ σιτήσεις δίδοτε, οὐ τοῖς τὴν εἰρήνην ἀπαγγείλασιν, ἀλλὰ τοῖς τὴν μάχην νικήσασιν. εἰ δ’ ἔσονται τῶν πολέμων αἱ μὲν εὔθυναι τῶν πρέσβεων, αἱ δὲ δωρεαὶ τῶν στρατηγῶν, ἀσπόνδους καὶ ἀκηρύκτους τοὺς πολέμους ποιήσετε˙ οὐδεὶς γὰρ ἐθελήσει πρεσβεύειν.

·       αἱ εἰκόνες = τα αγάλματα
·       αἱ προεδρίαι = οι τιμητικές θέσεις, η πρωτοκαθεδρία

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου. Μονάδες 20

Γ2. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:
1.    τοὺς πρέσβεις : την αιτιατική ενικού.
2.    θεωρεῖν : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ίδια φωνή.
3.    ὃν : τη δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος.
4.    ἐπρέσβευον : το απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή.
5.    τὰς δυνάμεις : την κλητική ενικού.
6.    ἵστατε : το τρίτο ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στη μέση φωνή.
7.    ἀπαγγείλασιν : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή.
8.    νικήσασιν : τη γενική ενικού της μετοχής του ενεστώτα στο αρσενικό γένος.
9.    ἔσονται : το δεύτερο ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού.
10.                       δωρεαὶ : τη γενική πληθυντικού.
Μονάδες 10

Γ3.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων: Ἀθηναῖοι, θεωρεῖν, πρὸς τὸν καιρόν, τοῖς ἀπαγγείλασιν, τῶν πρέσβεων, ἀκηρύκτους. (μονάδες 6)

Γ3.β. «οὐδεὶς γὰρ ἐθελήσει πρεσβεύειν»: Να μετατρέψετε την πρόταση σε πλάγιο λόγο με όλους τους δυνατούς τρόπους, με εξάρτηση από το «Οὗτος ἔλεγεν». (μονάδες 4)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου